วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ปรัชญา : คุณธรรม  นำความรู้

ปรัชญาการศึกษา
                                            "คุณธรรม นำความรู้"
     
        "คุณธรรม นำความรู้" เป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อคาทอลิกที่ว่า "พระเจ้า" (Deus) ทรงเป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่งและคุณธรรม (Virtus) ทุกประการ ทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ ประทานปรีชาญาณ (Sapientia) แก่มนุษย์ เพื่อให้เข้าใจสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง สามารถดูแลรักษาใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งอย่างมีความสุขและยั่งยืน
         
        คุณธรรม เป็นหลักยึดที่ช่วยให้มนุษย์ได้ใช้ความรู้อย่างถูกต้อง ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองทั้งครบ ผู้อื่นและสรรพสิ่งอย่างยั่งยืน
  
        ความรู้ เป็นแนวทางที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าในสรรพสิ่งอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง
สามารถดูแลรักษา สร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพในการดำเนินชีวิต เคารพศักดิ์ศรีแห่งตนและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก

        การดำเนินการของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง จึงใช้หลัก "คุณธรรม" เพื่อเสริมสร้าง "ความรู้" ด้วยการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน ให้เป็นบุคคลคุณภาพ มีความสามารถครบทุกด้าน โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล






วิสัยทัศน์

         โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน เป็นโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาคนทั้งครบ ส่งเสริมองค์ความรู้ที่ยั่งยืน บนหลักธรรมของคริสตศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล