คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า อันตน วีระเดช ใจเสรี

บาทหลวงอติชาติ ธรรมวงค์
ผู่้รับใบอนุณาต

บาทหลวงวิโรจน์ โพธิ์สว่าง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุณาต

นางสาวศิรินธร เสมอพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน