พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
ด้านคุณภาพนักเรียน
         ๑.
ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (มฐ. ๑)
         ๒.
ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (มฐ. ๒)
         ๓.
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (มฐ. ๓)
         ๔.
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (มฐ. ๔)
         ๕.
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น
            พื้นฐาน (มฐ. ๕)
          ๖.
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (มฐ. ๖)
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
         ๗.
พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมย์ของโรงเรียน
             คาทอลิก (มฐ. ๗)
         ๘.
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (มฐ. ๘, มฐ. ๙)
         ๙.
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (มฐ. ๑๐)
         ๑๐.
พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ (มฐ. ๑๑)
         ๑๑.
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (มฐ. ๑๒)

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
         ๑๒.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (มฐ. ๑๓)
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
         ๑๓.
ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน (มฐ. ๑๔)
 
ด้านมาตรการส่งเสริม
        ๑๔.  จัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูง ขึ้น   (มฐ. ๑๕)

 คติพจน์ (MOTTO)                “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข”
ความรู้ดี  หมายถึง  การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะชีวิตตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ
มีคุณธรรม หมายถึง การมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและเคารพศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวลมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง เข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
นำความสุข หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้และคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (School’s Identity)         “วินัยเด่น เน้นคุณธรรม”
วินัยเด่น หมายถึง การมีวินัยในตนเองที่ชัดเจน โดดเด่น เคารพกฎกติกา ระเบียบและสิทธิของผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 เน้นคุณธรรม หมายถึง ส่งเสริมความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและเคารพศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวลมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง เข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
อัตลักษณ์ของนักเรียน (Students’ Identity)         “ไหว้งาม ตามแบบไทย” 
ไหว้งาม หมายถึง การไหว้ เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นธรรมเนียมการทักทายและแสดงความเคารพ “การไหว้” เป็นภาษาท่าทางที่ใช้แสดงความเคารพ ทักทาย แสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นวัฒนธรรมที่งดงาม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย
ตามแบบไทย หมายถึง คนไทยเป็นคนสุภาพนอบน้อม มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  รักสงบ  รักความอิสระ  อ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้คนไทยมีไมตรีต่อผู้อื่น เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เห็นชัดเจน แตกต่างจากชาติอื่น ๆ