ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติสังเขป
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ๔๗๒๗๐
***********************************************
 
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน เดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๗๐ โทร. ๐๔๒-๗๘๙๐๗๐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามใบอนุญาตเลขที่ สน๒.๐๐๑/๒๕๕๐ โดยนางสำราญ  อาจไพรินทร์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายจีระศักดิ์  สร้อยคำ เป็นผู้อำนวยการ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษา เดิมมีพื้นที่ ๒ ไร่ ๗ ตารางวา ต่อมาได้ซื้อที่ดินในพื้นที่รอบบริเวณเพิ่มอีกเป็นพื้นที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ขออนุญาตขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขอใช้อาคารเรียน ห้องเรียน ขอเพิ่มความจุนักเรียน ได้รับอนุญาต ตามหนังสือเลขที่ ศธ๐๔๑๔๓/๑๒๘๗
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอโอนกิจการและรับโอนกิจการโรงเรียนเอกชน โดยนางสำราญ  อาจไพรินทร์ ผู้รับใบอนุญาต นายจีระศักดิ์  สร้อยคำ ผู้อำนวยการ นางจินตนา  ชาญธนาไชย ผู้จัดการ ได้โอนกิจการให้กับผู้รับโอน คือ นายอติชาติ  ธรรมวงศ์ ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๐๒๑๑๑.๔๑/๐๔๓
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ที่ ศธ ๐๒๑๑๑.๔๑/๐๗๒ อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน (Saint Joseph Nikhom Nam Un School) เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายอติชาติ  ธรรมวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายสุริยา  ผันพลี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และ นายมนัส  อาจไพรินทร์ เป็นผู้อำนวยการ 
 
พื้นที่ในเขตบริการ ประกอบด้วย
๑.อำเภอนิคมน้ำอูน          
​  - บ้านนาคำ                - บ้านไทยเจริญ            - บ้านทรายคำ-บ้านสูงเนิน            - บ้านนิคมพัฒนา          - บ้านหนองปลิง          
  - บ้านหนองเบญจ-     - 
บ้านโนนสมบูรณ์          - บ้านสุวรรณคาม                        - บ้านหนองหลวง          - บ้านหนองแคน
  -
บ้านศรีเมือง           - บ้านห้วยเหล็กไฟ         - บ้านชัยมงคล                            - บ้านดงสว่าง

๒.
อำเภอวาริชภูมิ           
  - บ้านกุดตะกาบ           - บ้านตาดโพนไผ่

๓.
อำเภอกุดบาก             
  - บ้านค้อ                   - บ้านกลาง                - บ้านกุดไห           -
บ้านโพนงาม          - บ้านงิ้ว                   - บ้านกุดบาก             
  - บ้านนาขาม              -
บ้านบัว                    - บ้านหนองสองหาง
๔.
อำเภอพรรณนานิคม      
  - บ้านผักคำภู

 
 
หลักการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนใช้หลักการบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) โดยได้กระจายอำนาจไปยังฝ่ายบริหารงานทั้ง ๖ ฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายปฐมวัย และโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (VISION) คือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑
ปรัชญาของโรงเรียน (PHILOSOPHY) คือ คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ของโรงเรียน (MOTTO) คือ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (School’s IDENTITY) คือ วินัยเด่น เน้นคุณธรรม
อัตลักษณ์ของนักเรียน (Students’ IDENTITY) คือ ไหว้งามตามแบบไทย

นโยบาย
          ๑. พัฒนานักเรียนให้ถึงพร้อมสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
          ๒. พัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีทักษะด้านวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและพร้อมสู่สากล
          ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้านการบริหารการศึกษาด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมย์ของโรงเรียนคาทอลิก
          ๔. บริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการใช้โรงเรียนเป็นฐาน
          ๕. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก
          ๖. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
พันธกิจ (Mission)
ด้านคุณภาพนักเรียน
         ๑.
ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (มฐ. ๑)
         ๒.
ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (มฐ. ๒)
         ๓.
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (มฐ. ๓)
         ๔.
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (มฐ. ๔)
         ๕.
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น
            พื้นฐาน (มฐ. ๕)
          ๖.
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (มฐ. ๖)
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
         ๗.
พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมย์ของโรงเรียน
             คาทอลิก (มฐ. ๗)
         ๘.
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (มฐ. ๘, มฐ. ๙)
         ๙.
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (มฐ. ๑๐)
         ๑๐.
พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ (มฐ. ๑๑)
         ๑๑.
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (มฐ. ๑๒)

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
         ๑๒.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (มฐ. ๑๓)
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
         ๑๓.
ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน (มฐ. ๑๔)
 
ด้านมาตรการส่งเสริม
        ๑๔.  จัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูง ขึ้น   (มฐ. ๑๕)

 คติพจน์ (MOTTO)                “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข”
ความรู้ดี  หมายถึง  การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะชีวิตตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ
มีคุณธรรม หมายถึง การมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและเคารพศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวลมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง เข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
นำความสุข หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้และคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (School’s Identity)         “วินัยเด่น เน้นคุณธรรม”
วินัยเด่น หมายถึง การมีวินัยในตนเองที่ชัดเจน โดดเด่น เคารพกฎกติกา ระเบียบและสิทธิของผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 เน้นคุณธรรม หมายถึง ส่งเสริมความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและเคารพศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวลมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง เข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
อัตลักษณ์ของนักเรียน (Students’ Identity)         “ไหว้งาม ตามแบบไทย”
ไหว้งาม หมายถึง การไหว้ เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นธรรมเนียมการทักทายและแสดงความเคารพ “การไหว้” เป็นภาษาท่าทางที่ใช้แสดงความเคารพ ทักทาย แสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นวัฒนธรรมที่งดงาม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย
ตามแบบไทย หมายถึง คนไทยเป็นคนสุภาพนอบน้อม มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  รักสงบ  รักความอิสระ  อ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้คนไทยมีไมตรีต่อผู้อื่น เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เห็นชัดเจน แตกต่างจากชาติอื่น ๆ   
 
ทำเนียบผู้บริหาร
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
นางสำราญ  อาจไพรินทร์ ผู้รับใบอนุญาต ๒๕๕๐ - ๒๕๖๒
นายจีระศักดิ์  สร้อยคำ ผู้อำนวยการ ๒๕๕๐ - ๒๕๖๒
นางจินตนา  ชาญธนาไชย ผู้จัดการ ๒๕๕๐ - ๒๕๖๒
นายอติชาติ  ธรรมวงศ์ ผู้รับใบอนุญาต ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
นายสุริยา  ผันพลี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
นายมนัส  อาจไพรินทร์ ผู้อำนวยการ ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
 
 
 
ข้อมูลครู บุคลากรและนักเรียน
ที่ ปีการศึกษา จำนวนครู จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
๒๕๕๐ ๑๔ ๕๐  
๒๕๕๑ ๑๘ ๑๑๒  
๒๕๕๒ ๑๙ ๒๐๒  
๒๕๕๓ ๒๕ ๒๙๕  
๒๕๕๔ ๒๙ ๔๔๗  
๒๕๕๕ ๒๙ ๕๖๕  
๒๕๕๖ ๒๗ ๗๔๓  
๒๕๕๗ ๓๘ ๗๕๐  
๒๕๕๘ ๔๑ ๘๐๙  
๑๐ ๒๕๕๙ ๔๒ ๘๒๙  
๑๑ ๒๕๖๐ ๔๓ ๘๑๕  
๑๒ ๒๕๖๑ ๔๐ ๘๑๙  
๑๓ ๒๕๖๒ ๔๑ ๘๒๖  
๑๔ ๒๕๖๓ ๔๑ ๕๕๑