สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                                        สัญลักษณ์โรงเรียน

                                                                  

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมาย
                 
                ไม้กางเขน คือ สัญลักษณ์แห่งคริสตศาสนา ซึ่งหมายถึง ความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ อักษร A Ω คือ  ตัวอักษรอัลฟาและโอเมกา พยัญชนะตัวแรกและตัวสุดท้ายในภาษากรีก ซึ่งหมายถึงพระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่ม  และจุดสุดท้ายของสรรพสิ่ง นกพิราบ คือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและพระจิตเจ้า ผู้ประทานปรีชาญาณแห่ง การเรียนรู้และพระคุณของพระองค์แก่มนุษย์พระอาทิตย์รุ่งอรุณ คือรุ่งอรุณที่พระคริสตเจ้าทรงกลับ คืน พระ ชนม์ชีพซึ่งหมายถึงพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตใหม่ดอกลิลลี่ คือสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟองค์ อุปถัมภ์โรงเรียนซึ่งแสดงถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ งดงาม สุภาพอ่อนโยนและชอบธรรม
                 
                ภาษาละติน
                          Deus แปลว่า พระเจ้า
                          Virtus แปลว่า คุณธรรม
                          Sapientia แปลว่า ปรีชาญาณ