ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอติชาติ ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวิโรจน์ โพธิ์สว่าง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินธร เสมอพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -