คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวนิโลบล โพธิกัญยา

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจันทนา พิชัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายตติพจน์ิ ภารพัฒน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวฤทัยรัตน์ ไพคำนาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจินตหรา ชาติชำนิ

นางสาวนรินทร์ ชื่นชม

นางสาวอภิญญา ไฟเรืองโสม