กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริวรรณ คะสุดใจ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีสุวงศ์