กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกฤษดา เหมะธุลิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีรพงษ์ แก้วปัดขา

นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ กำเนิดขอนแก่น