กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอนันพร ริกำแง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภาพรรณ ปัดทุมมา

นายเทพบัญชา กำเนิดขอนแก่น