กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมร นาเสถียร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา ริกำแหง

นางสาวชุลีพร มอญกลาง

นางสาวศิริรักษ์ ไพรัตน์