กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมร นาเสถียร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา ริกำแหง

นายสมปอง สารีนันท์

นางสาวศิริรักษ์ ไพรัตน์