กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไตรรงค์ ผิวดำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุพงษ์ ยางธิสาร