กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุริตา ปุยวงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุภาพร ประวันเน

นางสาวชุดาภา ศรีมุกดา