กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุริตา ปุยวงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุภาพร ประวันเน

นางสาวชุดาภา ศรีมุกดา