กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอุมาพร เจริญจิตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

สิบเอกเอนกวิชญ์ เลิศคอนสาร