กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิติมา อาษาสร้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมานิสา แก้วก่า