คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอติชาติ ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวิโรจน์ โพธิ์สว่าง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวัฒนา สอนนุชาติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงธัญญา ศรีอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันโททองรัตน์ อาจไพรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกเอนกวิชญ์ เสิศคอนสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินธร เสมอพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน