ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมลฑล ท่าแร่-หนองแสง

บาทหลวงวิระพงค์ โพธิมล
ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์
ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

บาทหลวงสุชาติ มุมสุด
ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา

บาทหลวงสุริยา ผันพลี
ผู้จัดการโรงเรียนเซนยอแซฟนิคมน้ำอูน

บาทหลวงวิโรจน์โพธิ์ สว่าง
ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี
ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฤกุฉินารายณ์

บาทหลวงวัฒนา สอนนุชาติ
ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก

บาทหลวงทินกร เหลือหลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

บาทหลวงอติชาติ ธรรมวงค์
ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม